دوست داشتن یك موجود در این است كه پیر شدن با او را بپذیریم.

كالیگولا - آلبر كامو