گروه عكس: دهها هزار نفر از حامیان اصلاحات، اعتدال و تغییر امروز در تهران و مشهد در میتینگ‌های انتخاباتی دو كاندیدای این طیف، حضور یافتند تا در آستانه ائتلاف بزرگ بین روحانی و عارف، موج انتخاباتی بزرگی شكل بگیرد. عكس‌های زیر از همایش بزرگ انتخاباتی عارف در مشهد و روحانی در مشهد می‌باشد.