علم بهتر از ثروت نیست!!!

ثروت بهتر از علم است؟؟؟

درد دل یک معلم بازنشسته را در تصویر زیر ببینید ...

30hj_معلم.jpg