مطالبی جالب و خواندنی از پرفسور وین دایر - تجارب موفق ,

مطالبی جالب و خواندنی از پرفسور وین دایر
شما موجودی مادی نیستید كه معنویات را تجربه می كنید . شما موجودی الهی هستید كه زندگی مادی را تجربه می كنید .


تمام نعمت های مورد نیاز شما هم اكنون وجود دارد . فقط باید حركت كنید و آن ها را بدست آورید .

سه چیز مانع حركت روح الهی شما است : منفی گرایی ، قضاوت در باره ی دیگران و بی عدالتی . 

همه چیز در خلقت جاری است و حركت دارد . شما باید با چنگ زدن به آب نمی توانید مانع حركت آن شوید . دستتان را رها كنید ، تا آب را احساس كنید . 

مطالبی جالب و خواندنی از پرفسور وین دایر
شما موجودی مادی نیستید كه معنویات را تجربه می كنید . شما موجودی الهی هستید كه زندگی مادی را تجربه می كنید .

تمام نعمت های مورد نیاز شما هم اكنون وجود دارد . فقط باید حركت كنید و آن ها را بدست آورید .

سه چیز مانع حركت روح الهی شما است : منفی گرایی ، قضاوت در باره ی دیگران و بی عدالتی . 

همه چیز در خلقت جاری است و حركت دارد . شما باید با چنگ زدن به آب نمی توانید مانع حركت آن شوید . دستتان را رها كنید ، تا آب را احساس كنید . 

تمام نظام خلقت از طریق عشق ، همدلی و هماهنگی گرد هم آمده است . اگر افكار خود را در جهت این اصول به كار اندازید ، هیچ چیزی نمی تواند مانع حركت شما شود . 

شاید تعجب كنید اگر بفهمید كه چیزی تحت عنوان ناراحتی و آشفتگی اعصاب وجود ندارد . اعصاب خود به خود آشفته نمی شود . این مردم هستند كه می خواهند اعصاب آشفته داشته باشند . 

داشتن طرح و برنامه الزاما چیز غیر طبیعی نیست ، اما عاشق طرح و برنامه شدن ناشی از ضعف شخصیت است . اجازه ندهید اهمیت طرح برنامه اتان از خود شما بیشتر شود . 

افكار شما ، وقتی خوب پرورش یافته و ذاتی شوند تبدیل به واقعیت می شوند . افكار انسان فوق العاده نیرومند هستند . 

در نهایت امر ، چیزی به نام بخشایش معنا ندارد ، زیرا ما نه حق قضاوت داریم و نه ملامت دیگران را . 

افكار مثبت ، شما را با كائنات هماهنگ می كند . 

شلوغی خیابانها به خودی خود هرگز نمی تواند كسی را ناراحت كند . 
شلوغی خیابانها چیزی است كه وجود دارد و كارش را انجام می دهد . 
شلوغی خیابانها به خودی خود با كسی كار ندارد . 

ما فقط آن چیزی را می توانیم به دیگران ببخشیم كه در درون خود داریم . 

از وقوع حوادث استقبال كنید . 

هر بار كه در مقابل نفرت محبت می كنید ، نفرت را خنثی می كنید . 

گذشت حاصل عشق به خویشتن است . 

اگر به اندازه كافی وسعت نظر داشته باشید ، به راحتی خواهید دید كه بشریت مجموعه ای واحد است . 

آن چه می بینی حاصل باور توست ، باور كنید تا ببینید . 

تمام رفتارهای شما حاصل افكاری است كه قبل از این رفتارها داشته اید . 

در واقع نكشیدن سیگار و نخوردن شكلات راحت تر از انجام دادن این كارها است . این ذهن شماست كه خلاف آن را به شما می قبولاند . 

هر آنچه را باید داشته باشید در اختیار شما قرار خواهد گرفت . نكته جالب این جاست كه وقتی آن چیز را به حال خود رها كنید ، به مرور مقدار بیشتری از آن نصیب شما می شود .
p30city.net